Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawa
image
image

Zgodnie ze statutem SPP:

„Do Stowarzyszenia może być przyjęty pisarz, który jest autorem: dwóch wartościowych utworów literackich ogłoszonych w formie książkowej albo dwóch wartościowych, oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie bądź ogłoszonych drukiem albo pięciu wartościowych, oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem albo pięciu artystycznych przekładów wartościowych dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej bądź pięciu artystycznych przekładów dzieł dramatycznych przetłumaczonych z oryginału, wystawionych bądź ogłoszonych drukiem albo pięciu wartościowych utworów utrwalonych w innej formie słownej lub należących do innych gatunków literackich niż wymienione wyżej.
W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wysoką wartość dzieła, Zarząd Główny może przyjąć inne kryteria.
Członków przyjmuje Zarząd Główny na wniosek zawarty w opinii Komisji Kwalifikacyjnej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy + 1 składu Zarządu.
Pisarz wstępujący do Stowarzyszenia składa wniosek o przyjęcie Zarządowi Oddziału.”

Do wniosku należy dołączyć swoje publikacje.

Nasz adres:

Oddział Warszawski SPP
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa Polska

„Pisarze mieszkający za granicą składają wnioski za pośrednictwem Zarządu wybranego przez siebie Oddziału lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
Do wniosku o przyjęcie winny być dołączone osobiste rekomendacje co najmniej dwóch pisarzy będących członkami Stowarzyszenia.” Lista członków naszego oddziału dostępna jest tutaj.

„Zarząd Oddziału przesyła wniosek o przyjęcie do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie jednego miesiąca. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną winno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy. Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Zarządu Głównego wiążąca. Zarząd Główny może jednak w wypadku różnicy ocen lub wskazania nowych okoliczności, związanych z twórczością kandydata zwrócić wniosek do ponownego rozpatrzenia przez inny zespół opiniodawczy Komisji Kwalifikacyjnej. Powtórna negatywna Opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna.
Nowy wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia może być złożony najwcześniej po upływie roku od daty decyzji odmownej.”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com